Beleid

Beleidsplan 2015 - 2020

Hoofdpunten van beleid:

 • We denken en werken vanuit de gedachte dat we één veelkleurige PGM zijn;

 • Wijken zijn daarom geen  ‘eilanden’ maar samenstellende delen van die ene PGM;

 • De Koorkerkgemeenschap en bijzondere wijkgemeente De Ontmoeting behouden hun eigen zelfstandige financiële positie binnen de PGM;

 • De begroting is in 2019 structureel sluitend;

 • De PGM is op drie plekken in de stad aanwezig;

 • De PGM heeft in 2019 drie (full time) predikantsplaatsen;

 • Jeugdwerk, diaconie en ouderenpastoraat worden centraal gecoördineerd, maar decentraal uitgevoerd;

 • Er is aandacht voor pastoraat voor studenten;

 • Het zwaartepunt van pastoraat en diaconaat ligt decentraal;

 • Een passende bestuursstructuur waarbij doelmatig met menskracht wordt omgegaan;

 • We stellen ons oecumenisch op.

 

Het door de AK in september 2015 goedgekeurde beleidsplan 2015-2020 vindt u hier

 

Houtskoolschets

Een kerkelijke gemeenschap, samenkomend rond de bijbelverhalen en God, die zich diaconaal opstelt, er voor de mensen is, zichtbaar aanwezig is, wat te bieden heeft. Die aanwezigheid is zichtbaar op twee à drie plekken in Middelburg: centraal, biedend en monumentaal; decentraal, dienend en laagdrempelig. Wilt u hierover meer lezen? Download hier de houtskoolschets (concept beleidsstuk maart 2014)

Rapport Impulzs

In dit rapport geeft de werkgroep Impulzs in opdracht van de Algemene Kerkenraad (AK) een aanzet tot een visie op de plaats en rol van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) als instituut anno 2020.

Er is brede overeenstemming over wat de kern van het gemeente-zijn is. Die bestaat uit de drie dimensies: omgang met God (in welke vorm dan ook), ‘gemeenschap' met elkaar en dienst aan mens en samenleving. Over deze drie dimensies (mystiek, koinoonia en diaconia) willen we als PGM verder in gesprek.

De PGM heeft een aantal sterke punten in huis waar we het allemaal over eens zijn. We zijn een sociale gemeenschap die veel kan. We zijn gegrepen door dezelfde verhalen over God, Jezus en de Heilige Geest, we willen daardoor geïnspireerd en getroost in het leven staan en we willen daar wat mee doen in de maatschappij (zingeving). We beschikken over een groot potentieel aan menskracht en talenten. En we beschikken over een aantal prachtige kerken.

Als droombeeld ziet de werkgroep een betere benutting van de energie die in de wijken aanwezig is én een PGM die stadsbreed maatschappelijk meer als eenheid aanwezig is. Daarvoor zou het concept Filiα-al (Gods Liefde is overal) verder ontwikkeld en vormgegeven kunnen worden.

De Algemene Kerkenraad organiseerde in samenwerking met de werkgroep Impulzs een bijzondere gemeentevergadering, het Toekomstfestival, op 18 maart-2014 in de Morgenster. Daar werd met zoveel mogelijk leden van de PGM gewerkt aan de toekomst van onze gemeente. De ideeën voor de noodzakelijke krimp (gebouwen en aantal predikanten en andere kerkelijke werkers) en de ideeën van Impulzs voor de inhoudelijke koers naar de toekomst werden daar bijeengebracht om te komen tot bouwstenen voor de koers van de PGM naar de nabije toekomst.

De eindversie van het rapport van Impulzs is hier te downloaden.